2018-12-07

Dla pacjentów - Informacje

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy podanie w rejestracji numeru PESEL i potwierdzenie swojej tożsamości jednym z następujących dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do  ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacja szkolną.

 Jeżeli NFZ nie potwierdził uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez:

 i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

Więcej odpowiedzi pod adresem: 
http://www.ewus.csioz.gov.pl/pytania/1/1#q1

 

W przypadku stanu nagłego, dokument może być przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

W sytuacji niedostarczenia w podanym terminie ważnego dokumentu ubezpieczeniowego świadczeniodawca ma obowiązek wystawić pacjentowi fakturę.

 

W szpitalu przydadzą się następuje rzeczy:

 • przybory toaletowe (mydło, szczoteczka do zębów, pasta),
 • ręczniki,
 • piżama,
 • szlafrok (dres),
 • obuwie zmienne,
 • bielizna osobista na zmianę,
 • kubek i sztućce,
 • termometr lekarski,
 • przybory do golenia w przypadku mężczyzn.

 

REGULAMIN ODWIEDZIN

 • Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godz. 7.00-20.00. Odwiedziny powinny być ograniczone w czasie wizyt lekarskich, a także w godzinach przedpołudniowych w czasie wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych.
 • W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z ordynatorem oddziału lub lekarzem dyżurnym, istnieje możliwość przedłużenia odwiedzin.
 • Posiłki przynoszone z domu muszą być świeże i zgodne z dietą pacjenta:W każdym oddziale znajduje się świetlica (kącik dziennego pobytu), gdzie można obejrzeć program telewizyjny lub porozmawiać z odwiedzającymi.W przypadku zagrożenia epidemiologicznego odwiedziny mogą być wstrzymane.
  • w każdym oddziale znajdują się lodówki wyłącznie dla pacjentów,
  • produkty należy podpisać imieniem i nazwiskiem pacjenta,
  • niewykorzystane produkty należy usuwać z lodówki.
 • Ze względu na stan zdrowia pacjenta odwiedziny mogą być ograniczone do 1-2 osób.
 • Informacji o stanie zdrowia udziela ordynator oddziału i lekarz prowadzący.
 • W czasie odwiedzin pacjenci mogą wyjść z rodziną do parku przy szpitalu, po uprzednim zgłoszeniu wyjścia w dyżurce pielęgniarskiej.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Funkcję Pełnomocnika Praw Pacjenta w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc pełni ek. med. Michał Silber.

Pełnomocnik dyżuruje we wtorek od godz.13.00 do 14.30, w sprawach pilnych codziennie w godz. 8.00 do 14.00. Znajdziecie go Państwo w pokoju nr 225 (piętro II, oddział IV). Można skontaktować się z nim również telefoniczne pod numerem 71 33 49 493 lub bezpośrednio na adres rzecznikprawpacjenta@dcchp.pl.

ZASADY PRZYJĘCIA

DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO

W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

         Sposób i tryb kierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia      z dnia 25 czerwca2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dziennik Ustaw z dnia 28.06.2012 poz. 731).  

       1. Przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Obornikach Śląskich odbywa się na podstawie skierowania na pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza aktualnie udzielającego świadczeń zdrowotnych.

       2. Skierowanie do ZPO może być wydane osobie spełniającej kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

       3. Skierowanie należy złożyć bezpośrednio u Kierownika Zakładu: ul. Trzebnicka 3/5,  55-120 Oborniki Śląskie (tel.71/310 95 14 lub 71/310 17 26).

Do skierowania należy dołączyć następujące dokumenty:

 -          wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,

 -          ocena pacjenta według skali Barthel,

 -           zalecenia lekarskie,

     -            kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodu.

      4. Dokumenty wymienione w punkcie 3 nie są wymagane w przypadku wydania orzeczenia o umieszczeniu w Zakładzie przez sąd opiekuńczy. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia w ZPO.

      5. Kierownik Zakładu informuje o kolejności przyjęcia oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do Zakładu.    

      6. W przypadku kiedy skierowana osoba nie może być przyjęta z powodu braku miejsc, zostaje wpisana do rejestru oczekujących i zawiadomiona o kolejności na liście osób oczekujących oraz przewidywanym terminie przyjęcia.  

      7. Opłata za koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszona jest zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie.

Załączniki poniżej:

 1. Wniosek o wydanie skierowania do ZPO
 2. Skierowanie do ZPO
 3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 4. Zalecenia lekarskie
 5. Skala Barthel
 6. Zgoda na potrącenie opłaty za pobyt w ZPO

Załączniki

  Zgoda na potrąceni...ty za ZPO.doc 24,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Skierowanie do ZPO.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wywiad pielęgniars...lekarskie.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalecenia_lekarskie.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Skala Barthel.pdf 102,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie s...ia do ZPO.doc 24 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się