2019-01-08

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORAZ OBOWIĄZEK PRAWA PACJENTA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORAZ OBOWIĄZEK PRAWA PACJENTA DO KONTROLI SWOICH DANYCH I UZYSKANIA INFORMACJI O ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH.

  [1] [2]

SZANOWNY PACJENCIE,

na podstawie art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922 z późn. zm.)                 
                                                            
INFORMUJEMY,ŻE:


ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul.Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław

DANE PRZETWARZANE SĄ W ZBIORZE DANYCH:

Zbiór danych medycznych pacjentów Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Zbiór skarg i wniosków

CELEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH JEST:

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych, rozliczanie z Narodowym Funduszem Zdrowia, udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

UDOSTĘPNIAMY DANE:

organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH WYNIKA Z:

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

PACJENCIE MASZ PRAWO:

dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych

(art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych), a w szczególności prawo do uzyskania informacji:

1) czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,

2) o administratorze danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,

3) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,

4) od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,

5) o źródle, z którego pochodzą dane, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

6) o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

PACJENCIE, MASZ PRAWO DO SKORZYSTANIA Z PRAWA DO INFORMACJI, NIE CZĘŚCIEJ NIŻ RAZ NA 6 MIESIĘCY. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZANY, W TERMINIE 30 DNI, POINFORMOWAĆ O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH I UDZIELIĆ INFORMACJI NA PIŚMIE.

Z POWYŻSZYCH UPRAWNIEŃ MOŻESZ SKORZYSTAĆ W SIEDZIBIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się