2018-12-06

Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Centrum

 

1. Organami Centrum są:

 1. Dyrektor Centrum,
 2. Rada Społeczna Centrum.

2. Dyrektor Centrum kieruje Centrum i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektorowi Centrum podlegają bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw:

 1. Lecznictwa,
 2. Finansowych,
 3. Pielęgniarstwa.

 

Pion Dyrektora Centrum

W skład pionu Dyrektora Centrum wchodzą:

 1. Radca Prawny,
 2. Biuro Organizacji Pracy Centrum,
 3. Biuro Zamówień Publicznych,
 4. Dział Technologii Informacyjnych,
 5. Główny Specjalista ds. Eksploatacji,
 6. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
 7. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta,
 8. Inspektor Danych Osobowych,
 9. Inspektor Ochrony Radiologicznej,
 10. Specjalista ds. BHP,
 11. Inspektor BHP w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich,
 12. Specjalista ds. Obrony Cywilnej,
 13. Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 14. Audytor Wewnętrzny,
 15. Dział Techniczny,
 16. Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej
  1. Kapelan,
  2. Kapelan w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich.

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

 

W skład pionu Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa wchodzą:

 1. Szpital im. Kazimierza Dłuskiego we Wrocławiu z następującymi oddziałami     i pododdziałami:
  1. Izba Przyjęć,
  2. Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej pn. Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii,
  3. Oddział Chorób Wewnętrznych IV,
  4. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc V z pododdziałem nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej,
  5. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Kliniczny VIA, Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc,
  6. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc VI B,
  7. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii „R”,
  8. Oddział Onkologii Klinicznej VII,
  9. Blok Operacyjny,
  10. Zespół Konsultantów Wewnętrznych,
  11. Sekcja Zakażeń Szpitalnych,
  12. Psycholog,
  13. Pracownik Socjalny dla Chorych,
  14. Regionalna Przychodnia Specjalistyczna z następującymi poradniami specjalistycznymi:
   1. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
   2. Poradnia Alergologiczna,
   3. Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej,
   4. Poradnia Proktologiczna,
   5. Poradnia Onkologiczna,
  15. Pracownia Endoskopii,
  16. Dział Diagnostyki Obrazowej,
  17. Apteka,
  18. Zakład Patomorfologii z pracowniami: cytologii, histopatologii i prosektorium,
  19. Dział Fizjoterapii,
  20. Pracownia Fizjopatologii Oddychania,
  21. Dział Medyczno - Statystyczny,
  22. Ośrodek Tlenoterapii Domowej,
  23. Lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią,
  24. Koordynator Konsylium Onkologicznego,
  25. Lekarz Naczelny w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich, nadzorujący bezpośrednio komórki medyczne w Placówce w Obornikach Śląskich:
   1. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej,
   2. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc II,
   3. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,
   4. Pracownia Diagnostyki Obrazowej.

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych

W skład pionu Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych wchodzą:

 1. Główny Księgowy,
 2. Dział Księgowości,
 3. Dział Polityki Kadrowo-Płacowej,
 4. Dział Budżetowania i Controllingu,
 5. Dział Rozliczeń i Informacji Medycznych,
 6. Dział Gospodarczy,
 7. Archiwista.

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

 

W skład pionu Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa wchodzą:

 1. pielęgniarki oddziałowe i stanowiska pielęgniarskie w oddziałach, pododdziałach szpitalnych,
 2. kierownik i stanowiska pielęgniarskie w Izbie Przyjęć,
 3. pielęgniarki Ośrodka Tlenoterapii Domowej, Pracowni Endoskopii i Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
 4. stanowiska pielęgniarskie w Regionalnej Przychodni Specjalistycznej bezpośrednio nadzorowane przez przełożoną pielęgniarek,
 5. pielęgniarki i pracownicy Centralnej Sterylizatorni,
 6. pielęgniarki oddziałowe i stanowiska pielęgniarskie w oddziałach w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich bezpośrednio nadzorowane przez Naczelną Pielęgniarkę,
 7. stanowiska pielęgniarskie w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym bezpośrednio nadzorowane przez kierownika,
 8. stanowiska noszowych, sanitariuszy i opiekunów medycznych.

 

Placówka Zamiejscowa w Obornikach Śląskich

 

Organizacja pracy w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich:

1) Komórki medyczne nadzorowane są przez Lekarza Naczelnego Placówki w Obornikach Śląskich działającego w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa:

 1. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej,
 2. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc II,
 3. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,
 4. Pracownia Diagnostyki Obrazowej.
 5. Działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w zakresie opieki pielęgnacyjnej     i opiekuńczej nadzorowana jest bezpośrednio przez Naczelną Pielęgniarkę /kierownika ZPO,
 6. Sprawy administracyjno-gospodarcze nadzorowane są przez Naczelną Pielęgniarkę/kierownika ZPO w uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum,
 7. Dział Administracyjno-Gospodarczy podlega bezpośrednio Naczelnej Pielęgniarce/kierownikowi ZPO.
 8. Sekcja Informatyczna podlega kierownikowi Działu Zarzadzania Informacjami,
 9. Stanowiska samodzielne: Inspektor BHP oraz Kapelan podlegają Dyrektorowi Centrum.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się